"Logopedie Leiden is het beste wat mij overkomen is" - Dirk janssen

Behandelgebieden

Wat maakt Logopedie Leiden zo speciaal? Waar kunnen wij u of uw kinderen hulp bij bieden?
Klik op één van de behandelgebieden voor meer informatie.

Afwijkende mondgewoonten

Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we gewoonten die negatieve gevolgen hebben voor het spreken en de gebitsstand. Denk aan: afwijkend slikken, duimzuigen, open-mond ademen en eet- en drinkproblemen.

taal

Onder taalproductie verstaan we alle vaardigheden die te maken hebben met het zelf produceren van taal. Taalbegrip heeft te maken met hoe goed uw kind gesproken taal begrijpt.

spreken

Spraak is de manier waarop de klanken in een woord uitgesproken worden, ook wel articulatie genoemd.

dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen.

Stotteren

Bij stotteren wordt het vloeiende verloop van de spraakbeweging verstoord. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst.

stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Hoe je stem klinkt, bepaald voor een groot deel hoe je overkomt op anderen. Een juiste adem- stem koppeling is daarbij van belang.

Auditieve verwerking

Auditieve vaardigheden is het verwerken van geluiden, klanken en spraak.

Slikproblemen

Door verschillende oorzaken (verkeerde mondstand, CVA, schisis) kunnen er problemen optreden met slikken.

Communicatieve voorwaarden

Wanneer het een kind niet goed lukt om te communiceren, kan dat komen doordat de communicatieve voorwaarden nog onvoldoende ontwikkeld zijn.

afasie

Afasie is een niet-aangeboren taalstoornis, met als oorzaak een hersenbeschadiging door een beroerte, hersenschudding, hersentumor, ontsteking of operatie.

Mijlpalen

Klik op één van de leeftijdscategorieën voor meer informatie.

WIE ZIJN WIJ

Logopedie Leiden is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen van 2 tot 90 jaar met bovenstaande behandelgebieden. Behandeling vindt plaats op individuele basis waarbij ouders betrokken worden. Logopedie Leiden werkt onder andere samen met Onderwijs Advies, het LUMC en CJG. Logopedie Leiden bestaat uit drie vestigingen, te weten Gezondheidscentrum Merenwijk (dependance papiermolen 8) Medisch centrum Lammenschans en Medisch centrum Roomburgh.

Praktijkhoudster Tineke van Driel heeft bijna 30 jaar ervaring in de logopedie, zowel in Nederland als in internationale setting. Sinds zij in 2000 haar eigen praktijk oprichtte, heeft zij een team gevormd van toegewijde logopedisten die een ruim aanbod aan logopedische behandelgebieden vakkundig en met plezier behandelen.
Geuploade afbeelding

Tineke van Driel

Praktijk eigenaar
Tineke@logopedieleiden.nl
Tineke behaalde haar Bachelor of Science Logopedie in Rotterdam in 1988. Sindsdien heeft zij 12 jaar als logopedist gewerkt in de Verenigde Staten, Singapore en Frankrijk waarbij zij zeer uitgebreide ervaring heeft opgedaan met meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen . De afgelopen 17 jaar werkt zij in Nederland, waar zij drie logopediepraktijken heeft opgericht met een team van 7 logopedisten. Tevens heeft zij deel uitgemaakt van het logopedistenteam in het Diaconessenhuis te Leiden. Daarnaast heeft zij een Engelstalige praktijk opgezet; Speech Therapy Leiden.
Geuploade afbeelding

Sophia van Megchelen

Logopediste
Sophia@logopedieleiden.nl
Sophia is in juli 2016 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Utrecht. Sindsdien is zij de vaste waarnemer bij Logopedie Leiden. Zij is al sinds 2012 werkzaam bij de praktijk als administratief medewerker. Sophia heeft door haar stage ervaring met het werken in een vrije vestiging. Haar eindstage heeft Sophia op het speciaal basisonderwijs gedaan, waardoor zij ervaring heeft met het behandelen van kinderen met complexere (gedrags-)problematiek.
Geuploade afbeelding

Femke van der Heide

Assistente
info@logopedieleiden.nl
Geuploade afbeelding

Manon Pieterse

Logopediste
Manon@logopedieleiden.nl
Manon is in 2014 afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool van Utrecht. Tijdens haar opleiding heeft zij ervaring opgedaan in een audiologisch centrum, waarbij zij kinderen met een Cochleair Implantaat (CI) mocht onderzoeken en behandelen. Daarna heeft Manon als logopediste in een praktijk en op een basisschool gewerkt. Sinds oktober 2017 is Manon werkzaam bij Logopediepraktijk Leiden. Manon heeft ervaring met kinderen met een taal- of spraakstoornis, waarbij meertaligheid een grote rol speelt. Manon heeft de gebarencursus Nederlands met Gebaren gevolgd.
Geuploade afbeelding

Roos van der Zande

Logopediste
Roos@logopedieleiden.nl
Roos is in oktober 2016 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Voordat Roos logopedist is geworden heeft ze jazz zang gestudeerd aan het Conservatorium Codarts te Rotterdam. Gedurende de opleiding heeft ze een minor Psychiatrie gevolgd en stage gelopen in vrije vestigingen, scholen en het Afasiecentrum. Hierna heeft ze als logopedist in een gezondheidscentrum gewerkt. Roos heeft ervaring met logopedische behandelingen gericht op spraak-taalproblematiek bij kinderen, afwijkende mondgewoonten en stemproblematiek bij volwassenen.

VESTIGINGEN

Veelgestelde vragen

Hier staan veelgestelde vragen. Heeft u een vraag die hier niet bij staat, neem dan contact met ons op via de contactpagina.
 • Onze werkwijze

  Als de logopedist een cliënt in behandeling neemt, wordt er onderzoek verricht. Aan de hand hiervan wordt een diagnose gesteld en vervolgens wordt het behandelplan besproken met de cliënt. U kunt ook bij de logopedist terecht voor adviezen en voorlichting over de behandelgebieden.

  Hier volgt een overzicht van de gang van zaken van de behandeling:

  De logopedist en u bespreken:

  In het eerste gesprek

  1. Uw klachten of reden van verwijzing naar de logopedist
  2. Informatie over verloop behandeling:
   • Duur behandeling
   • Tijd per behandeling
   • Behandelfrequentie
  3. Uitleg over eventuele onderzoeken of testen
  4. Uitleg over samenwerking (indien van toepassing) met andere zorgverleners
  5. Mogelijkheid om verdere vragen te bespreken

  Gesprek over diagnose en behandeling

  1. Bevindingen van het onderzoek en voorstel behandelplan
  2. behandeling:
   • Tips en adviezen voor dagelijks leven
   • Huiswerkopdrachten
  3. Vooruitzichten
  4. Uw toestemming voor het behandelingstraject

  Vervolggesprekken

  1. Evaluatiemomenten in de behandeling om voortgang te bespreken

  Na de behandeling

  1. Wat u kunt doen om terugval te voorkomen
  2. Oefeningen ter voorkoming van terugval/achteruitgang
  3. Het eindverslag

  Daarnaast hebben we voor u een aantal zaken op een rijtje gezet, omdat voor een goed resultaat van de behandeling uw hulp onmiskenbaar is!

  • Wij adviseren u om de oefeningen die u krijgt te verzamelen en deze in een map of in een schrift te bundelen.
  • Het is belangrijk dat u de oefeningen thuis herhaalt. Uw logopedist bespreekt met u hoe vaak en hoe u dit het beste kunt doen.
  • De afspraak die met u is gemaakt is op een vaste dag en vaste tijd. Deze tijd is dan ook speciaal voor u gereserveerd.
  • Om de continuïteit van de behandelingen te bevorderen, gaat logopedie in de schoolvakanties door.
  • Het kan zijn dat door vakantie, scholing of langdurige ziekte uw logopediste wordt waargenomen door een collega. Wij zorgen voor een adequate overdracht.
  • Het kan zijn dat door vakantie, scholing of langdurige ziekte uw logopediste wordt waargenomen door een collega. Wij zorgen voor een adequate overdracht.

  • Afbellen kan, mits 24 uur van te voren. In geval van ziekte afbellen voor 8 uur ’s ochtends. Spreekt u in dit geval de voicemail in. Houdt u zich hier niet aan dan brengen wij u het tarief van de behandeling in rekening.
 • Hoe komt u bij een logopedist?

  U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts of de specialist. Een logopedische behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Deze vergoeding geldt niet voor taalachterstanden maar wel voor taalstoornissen. Bij een taalachterstand doorloopt het kind wel de stappen van de normale ontwikkeling (zie “mijlpalen”) maar trager dan andere kinderen van dezelfde leeftijd. Dit kan komen doordat er te weinig taalaanbod is (geweest), of doordat het kind bijvoorbeeld nog niet zo lang in Nederland woont.

  Een kind met een taalstoornis ontwikkelt zich niet volgens de stappen van normale taalontwikkeling (zie “mijlpalen”), het maakt fouten van verschillende fases door elkaar heen, of specifieke taalfouten. Het kind heeft bijvoorbeeld moeite met het vinden van woorden terwijl het kind de woorden wel kent, moeite met het vervoegen van werkwoorden, het kind maakt onvolledige of afwijkende zinnen.

 • Meertaligheid

  Wanneer er sprake is van meertaligheid, wordt de moedertaal altijd eerst getest. Als er problemen zijn in beide talen van het kind, is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis. Logopedische behandeling wordt dan wel vergoed door de verzekeraar. In het geval dat de moedertaal beter ontwikkeld is dan het Nederlands, is er sprake van een taalachterstand. De logopedische behandeling wordt in dat geval niet vergoed door de verzekeraar.

 • Betaling

  Logopedie Leiden heeft contracten met alle verzekeraars, uw behandeling wordt direct vergoed door de verzekeraar. Bij particuliere behandelingen is het tarief voor een logopedische behandeling volgens de normen van de NZA. Als u thuis behandeld wordt, komt hier een ‘aan huis’ toeslag bij.

 • Klachten

  Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Contact

Wilt u zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek? Meld u zich dan aan via de knop "aanmeldingsformulier". Heeft u overige vragen die niet tussen de FAQ staan, neem dan telefonisch contact op of vul het onderstaande formulier in.